Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Článok I

Všeobecné ustanovenie

 

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.nypestyle.sk

 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.

 3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.

 4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

 

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.nypestyle.sk :

Obchodné meno: Brelsford s.r.o.

                   Chrapčiakova 2916/1

                   052 01 Spišská Nová Ves

                   IČO: 52 974 847

                   DIČ: 21 211 903 79

email: nypestyle@nypestyle.sk


 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 2. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“) a zák. o ochrane spotrebiteľa, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

 3. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle ust. § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri ,

 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. zák. ako aj súvisiacimi predpismi.

 2. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P.O. Box A- 35; 040 65 Košice 1 
odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55 
fax č.: 055/ 622 46 95 

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky internetového obchodu www.nypestyle.sk. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

 2. prípade, že kupujúcim je podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom. Kúpna zmluva je uzatvorená až okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto jeho návrhom po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

 3. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

 5. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.nypestyle.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

 

Článok IV

Objednávka tovaru

 

 1. Tovar zverejnený na stránkach internetového obchodu je možné objednávať nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom elektronického obchodu www.nypestyle.sk

 • elektronickou poštou na adrese nypestyle@nypestyle.sk

 • Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Pridať do košíka“. Po ukončení výberu tovaru, sa kliknutím na „Pokladňa“ zobrazí obsah nákupného košíka. V košíku kupujúci vyplní osobné údaje/údaje o firme, adresu, dodaciu adresu, spôsob dodania, informácie o platbe a odošle objednávku kliknutím na „Potvrdiť objednávku“.

 1. Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 2. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok

 

 

Článok V

Cena tovaru

 

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.nypestyle.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

 2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný so svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.nypestyle.sk .

 3. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (poštovné, balné a iné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 

 

Článok VI

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.

 • Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré závisí od hmotnosti tovaru a dobierečné vo výške 4,80 eur. Náklady na dodanie sú zarátané v cene dobierky.

 • Zálohová faktúra
  Na základe záväznej objednávky bude kupujúcemu doručená zálohová faktúra (predfaktúra), ktorú kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. Zálohová faktúra je splatná okamžite a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Po riadnom uhradení zálohovej faktúry bude objednaný tovar doručený kupujúcemu.

 

Článok VII

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia.

 2. Pokiaľ sa tovar nachádza u predávajúceho na sklade, môže si ho kupujúci osobne prevziať v sídle spoločnosti, avšak termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú vopred. Pri osobnom prevzatí tovaru sa musí kupujúci, prípadne ním splnomocnená osoba dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

 3. Pokiaľ nedôjde k osobnému prevzatiu, predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v objednávke/záväznom potvrdení objednávky.

 4. Tovar, ktorý je na sklade predávajúceho by mal byť vyexpedovaný do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar nebude z objektívnych príčin možne expedovať v zákonom stanovenej lehote, bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný o predpokladanom termíne dodania.

 5. V prípade špecifického tovaru na objednávku alebo tovaru, ktorý sa nenachádza na sklade predávajúceho, predávajúci vopred kupujúcemu potvrdí telefonicky alebo mailom cenu a termín dodania.  Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho

 6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke/potvrdení objednávky kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.

 7. Pri prevzatí tovaru kupujúci, alebo ním poverená osoba, podpíše dodací list.

 8. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti kuriéra. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom kuriéra a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, špedičná firma ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.

 9. Dodanie tovaru v Slovenskej republike sa obvykle uskutočňuje prostredníctvom spoločnosti  GLS, pričom výška dopravného závisí od hmotnosti prepravovaného tovaru. Automatická kalkulácia výšky dopravného je zahrnutá v procese on-line objednávky. V prípade objednávky inou formou Vám cenu za prepravu oznámime bez zbytočného odkladu.

 10. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

 11. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, kupujúci je povinný predávajúcemu nahradiť škody, ktorá v súvislosti s porušením tejto povinnosti predávajúcemu vznikla.

 

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ je upravené v zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len: "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 3. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

 4. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho.

Brelsford s.r.o.

Chrapčiakova 2916/1

052 01 Spišská Nová Ves

 1. Spolu s prejavom vôle doručí kupujúci do sídla predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu, tak aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare, je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.

 2. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

 3. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

 4. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy (v zmysle ust. § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa), darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.Článok IX

Záruka, záručné podmienky

 

 1. Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.

 2. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 4. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 6. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

 

 

Článok X

Reklamačné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť osobne v sídle predávajúceho po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu alebo zaslaním tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

 

Brelsford  s. r. o.

Chrapčiakova 2916/1

052 01 Spišská Nová Ves

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dna uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 3. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 4. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 5. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Článok XI

 Ochrana osobných údajov

 

 1. Informácie o kupujúcich (zákazníkoch) sú spracovávané v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa alebo na email nypestyle@nypestyle.sk.

 2. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru.

 

Článok XII

 Záverečné ustanovenia


 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.nypestyle.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.nypestyle.sk si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.01.2018

BACK TO TOP