GDPR

INFORMÁCIE O SPACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 

 

Obsah

 

 

1)          Úvod. 2

2)          Zodpovedná osoba. 2

3)          Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a účel ich spracovávania. 2

1) Údaje zbierané o neregistrovaných užívateľoch. 2

2) Registrovaní užívatelia a nastavenie užívateľského (zákazníckeho) účtu. 3

3) Údaje od tretích strán. 3

4)          Prístup k údajom a tretie strany. 4

5)          Doba uchovávania údajov. 4

6)          Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú: 5

7)          Informácia o požiadavku / dobrovoľnosti uvádzania údajov. 5

8)          Súbory cookies (automatizované zbieranie informácií o návštevnosti) 6

9)          Bezpečnosť. 6

10)       Záverečné ustanovenia: 6

 Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov (GDPR)

 

1)  Úvod

Sme spoločnosť Brelsford s.r.o. zo sídlom Chrapčiakova 2916/1 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52 974 847, DIČ: 21 211 903 79, Zapísaná v OR OS Košice I., Oddiel Sro, Vložka č. 48404/V. Sme prevádzkovateľom e-shopu: www.nypestyle.sk.

 

Cieľom tohto dokumentu je informovať o tom, aké údaje spoločnosť spracováva, a za akým účelom, komu sú údaje poskytované a tiež poučiť dotknuté osoby o možnosti využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

 

Pre poskytovanie služieb naša spoločnosť musí spracovávať osobné údaje dotknutých osôb. Osobné údaje sú prijímané a zhromažďované niekoľkými spôsobmi.

Súhlasom s obchodnými podmienkami pri kúpe tovaru na našej webstránke potvrdzujete zároveň, že ste si prečítali a porozumeli týmto pravidlám ochrany a spracovávania osobných údajov.

 

2)   Zodpovedná osoba

Nebola určená zodpovedná osoba, nakoľko to nie je potrebné podľa nariadenia GDPR. Vo veciach ochrany svojich osobných údajov môžete kontaktovať bezprostredne prevádzkovateľa a to písomne e-mailom: nypestyle@nypestyle.sk alebo poštou na adresu sídla firmy uvedenú v bode 1. Na obálke prosíme napísať informáciu „Ochrana osobných údajov“.

 

3)  Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a účel ich spracovávania

Pri nakupovaní a prezeraní našej internetovej stránky zbierame od Vás rôzne typy údajov. Niektoré osobné údaje môžu byť pre využitie určitých služieb povinné.

 

1) Údaje zbierané o neregistrovaných užívateľoch

Môžeme získať osobné údaje osoby, ktorá nie je zaregistrovaným členom našej webstránky ("bez registrácie") v súvislosti s nákupom bez registrácie. Tieto údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k predaju  a doručeniu tovaru.

a) Návštevníci web-stránky:  IP adresa, cookies

b) Objednávka bez registrácie: IP adresa, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa pre doručenie, telefónne číslo, fakturačná adresa a IČO a DIČ, ak ste podnikateľ).

 

2) Registrovaní užívatelia a nastavenie užívateľského (zákazníckeho) účtu

Pre vytvorenie účtu na našej webstránke musíte zadať identifikačné údaje: krstné meno, priezvisko, nick = užívateľské meno, platnú e-mailovú adresu, tel. číslo, heslo (my ho nemáme ako zistiť, nakoľko je v databáze šifrované a viete ho len vy), pohlavie, adresu bydliska. Tieto údaje sa používajú iba na účely nevyhnutné k poskytnutiu služieb a predaju produktov. Nezobrazujú sa ani ostatným registrovaným členom a nie sú zverejnené na portály www.nypestyle.sk. Tieto údaje môžete kontrolovať pomocou nastavení účtu a služieb.

 

 Vyššie spomínané osobné údaje zbierame predovšetkým pre splnenie zmluvných záväzkov pri predaji produktov. Ich použitie staviame na právnych základoch (čl.6 ods.1 písm. f) Nariadenia):

a) spracovanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy a splnenie zmluvných záväzkov;

b) spracovanie objednávky zákazníka a riadne dodanie objednaného tovaru zákazníkovi;

c) vystavenie faktúr, spárovanie úhrady s objednávkou;

d) spracovanie potrebné vo verejnom záujme;

e) pre inej povinnosti vyplývajúcej zo zákona, súdneho príkazu alebo na výkon či obranu právnych nárokov;

f) Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

 

V súvislosti s používaním našej webstránky okrem toho nadobúdame analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb. tzn. údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, ďalej technické údaje používaných zariadení a nastavenia ako aj IP adresu a z nej odvodenú polohu, použitý prehliadač a jeho verziu a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení. Tieto údaje nám poskytujú informácie o vašej interakcii s nami, napríklad aký je spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, a pod. Takéto údaje používame za účelom vylepšenia našich služieb a produktov, cielený on-line marketing vrátane nástrojov, ako je napríklad Facebook Custom Audience a Google Customer Match.

 

3) Údaje od tretích strán

Na našom webe máte možnosť pripojiť sa k účtu, alebo zaregistrovať sa na účet  pomocou externej aplikácie „tretej strán“, napríklad Facebook. V tomto prípade môžeme dostávať údaje z týchto pripojených aplikácií, pričom tieto údaje môžu byť použité pre ďalšie poskytnutie služieb. Pripojenie účtu k aplikáciám alebo službám tretích strán je na našom webe voliteľné.


  

4)  Prístup k údajom a tretie strany

Spoločnosť Brelsford s.r.o. musí kooperovať s rôznymi subjektmi, aby mohla prevádzkovať svoju činnosť. Tieto tretie strany majú len obmedzený prístup k vašim údajom, a môžu ich použiť iba na vykonávanie úloh v našom mene a sú povinní nezverejňovať a nepoužívať vaše údaje na iné účely.

 

Spoločnosť  Brelsford s.r.o. môže uchovávať a poskytovať vaše osobné údaje tretej strane za týchto podmienok: 

·         pri zákonných požiadavkách verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva; 

·         ak sa jedná o ochranu alebo uplatnenie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu; 

·         v reakcii na právnu požiadavku;

·         ak je takéto sprístupnenie údajov potrebné na dodržanie zákona, zabránenie finančnej straty, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania.

 

                               
Vaše osobné údaje sú sprístupnené:

1. Oprávneným subjektom zo zákona, napr. Finančnému úradu, Sociálna poisťovňa.

2. Osobám zodpovedným za jednotlivé úkony v našej spoločnosti potrebnými k realizovaniu dodania tovaru, poskytnutiu služieb, fakturácii a evidencii.

3. Ku Vaším údajom môžu mať prístup naši subdodávatelia (spracovateľské subjekty), napr. účtovnícke firmy (Matlak Economy), právne firmy, poskytovatelia informatických služieb (Enimo), prepravné spoločnosti (GLS). S týmito partnermi máme uzatvorenú korektnú zmluvu o spracovávaní a ochrane vašich osobných údajov.

4. Facebook - Modul tejto tretej strany môže tiež zhromažďovať údaje o používaní stránok. Napr. v prípade použitia tlačidla "Páči sa mi", načítavate aj obsah z tejto stránky tretej strane. Určité súbory cookies a iné podobné technológie na webe používajú tretie strany na cielený on-line marketing a na iné účely. Tieto technológie im umožňujú rozpoznať počítač alebo mobilné zariadenie pri každom použití služieb. Používaním stránok a modulov tretích strán podlieha spracovanie osobných údajov pravidlám ochrany osobných údajov týchto tretích strán.

 

5)   Doba uchovávania údajov

1.  Cookies a metadata sa pravidelne vymazávajú po 1 roku.

2. Údaje registrovaných členov a neregistrovaných užívateľov za účelov predaja produktov sa uchovávajú po dobu určenú zo zákona.


3. Údaje môžeme spracovávať do doby využívania našich služieb; alebo do doby, kým nenahlásite svoj nesúhlas s ich spracúvaním pre takéto účely; alebo keď sa dohodneme, že údaje už nie sú platné.

 

6)   Práva osôb, ktorých sa údaje týkajú:

V súlade s GDPR, Vám prináleží:

1)     Právo prístupu ku svojim údajom a právo na ich kópiu.

2)     Právo na preverenie a opravu svojich údajov.

3)     Právo na obmedzenie spracovávania

4)     Právo na výmaz ("zabudnutie") údajov (s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať, napr. ak sa  to od nás vyžaduje  za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach a príjmoch).

5)     Právo namietať proti spracúvaniu údajov (napr. na účel priameho marketingu, automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie).

6)     Právo na prenos údajov.

7)     Právo predložiť sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, keď uznáte, že spracovanie Vašich údajov je porušením predpisov GDPR.

 

Ak hodláte spravovať, meniť, obmedzovať, vymazať osobné údaje alebo získať kópiu vašich osobných údajov v ľahko dostupnom formáte, môžete tak urobiť cez nastavenia Vášho užívateľského účtu, alebo kontaktovaním spoločnosti Brelsford s.r.o.


Môžete odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zrušíte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a zaslaním e-mailu na adresu nypestyle@nypestyle.sk s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov.

Protokolové (logovacie) súbory zachovávame na interné účely analýzy zvyčajne na krátke časové obdobie s výnimkou prípadov, keď sa používajú na zabezpečenie portálu s cieľom zlepšiť jeho funkčnosť, alebo sme ich z právneho hľadiska povinní uchovávať dlhšie. Preto, pokiaľ budeme mať zákonné dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

 

7)   Informácia o požiadavku / dobrovoľnosti uvádzania údajov

Užívatelia našej web-stránky uvádzajú svoje osobné údaje dobrovoľne, niektoré spracovávané údaje sú však nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb a úspešné dokončenie predaja a doručenia výrobkov.Pre účely využívania dodatočných výhod má uvedenie údajov dobrovoľnú povahu, ale je nutné pre realizáciu výhody.

 

8)  Súbory cookies (automatizované zbieranie informácií o návštevnosti)

Návštevou nášho webu automaticky prijímame a zaznamenávame údaje z vášho prehliadača alebo vášho mobilného zariadenia, vždy keď navštívite túto stránku. Medzi tieto údaje patria: vaša IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies a údaje o navštívených stránkach. Tieto údaje sa ukladajú a zhromažďujú automaticky z každého vášho prehliadača alebo z mobilného zariadenia. Tieto údaje sa používajú na predchádzanie podvodom a zabezpečenie služieb, na analýzu a pochopenie spôsobu, ako služby členovia a návštevníci používajú.

 

9)  Bezpečnosť

Základnú ochranu dát zabezpečuje zaheslovaný prístup na internet, do ekonomického systému, a tiež nepretržitá antivírová ochrana. Prenášané údaje cez našu internetovú stránku sú šifrované pomocou technológie SSL (secure socket layer technology).

Údaje o vašom účte na našom webe sú chránené heslom. Upozorňujeme, že ako užívateľ by ste sa mali preventívne chrániť pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám, zvolením vhodného hesla a odhlásením sa z vášho účtu vždy po použití služieb. Prístupové heslá registrovaných členov sú šifrované cez knižnicu "Security-bundle".

Bohužiaľ, žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný, preto aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť jeho absolútnu bezpečnosť. V prípade narušenia ochrany spracovávaných údajov oznámi spoločnosť Brelsford s.r.o.  bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

Záznamy s osobnými údajmi v listinnej podobe (dodacie listy, faktúry a pod.) sú uložené v uzamykateľnej skrinke, do ktorej majú prístup len konatelia firmy.

 

10)    Záverečné ustanovenia:

Tieto pravidlá môžeme časom meniť alebo aktualizovať. O významných zmenách vás informujeme prostredníctvom portálu www.nypestyle.sk.

Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

 BACK TO TOP